•  
Polityka Prywatności

REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbierają Spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) prowadzące postępowanie rekrutacyjne za pomocą elektronicznej platformy służącej do rekrutacji pracowników („Portal”).

Spółki z Grupy Azoty, będące administratorami danych osobowych w ramach konkretnego postępowania rekrutacyjnego (odpowiednio „Spółka”, łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1. Administratorami danych osobowych będą w każdym przypadku:

 1. Spółka z Grupy Azoty, która prowadzi dane postępowanie rekrutacyjne;
 2. Spółki, w stosunku do których wyrazili Państwo odpowiednią zgodę na przekazanie danych osobowych za pomocą Platformy.

W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adresy e-mail podane w Załączniku nr 1.

2. Co reguluje polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas za pomocą Portalu danych osobowych kandydatów do pracy w Spółkach („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

3.1. Dane Kandydatów.

3.1.1. Obowiązkowe dane Kandydatów.

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

3.1.2. Pozostałe dane o Kandydatach.

Przy okazji wypełniania formularza za pomocą Portalu lub przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez Kandydatów jest całkowicie dobrowolne.

3.1.3. Dane wrażliwe.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

3.1.4. Dane kontaktowe.

Za pomocą Platformy Spółki zbierają dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu z Państwem.

4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane sobowe?

4.1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

         - ustalanie lub dochodzenie przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

         - podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia w Grupie Azoty, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);

 1. w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to zgód na przetwarzanie danych w celach wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach oraz przetwarzania danych osobowych przez Spółki inne, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne.

4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych.

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółki jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

4.3. Zgoda na przetwarzanie danych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

4.4. Cel przetwarzania danych.

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy w celu:

 1. podejmowania działań rekrutacyjnych;
 2. przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 3. przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
 4. wykorzystania danych w innych rekrutacjach prowadzonych przez Spółki – w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata.

5. Jak chronimy dane osobowe?

Spółki dopuszczają do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione. Wszyscy pracownicy Spółek uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?

6.1. W ramach Grupy Azoty.

Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom, a także innym spółkom z Grupy Azoty. Dotyczy to następujących sytuacji:

 1. świadczenia przez Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. usług administrowania Platformą;
 2. przekazywania danych do Spółek innych, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody.

6.2. Poza Grupę Azoty.

Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółek, takie jak nasi dostawcy systemów informatycznych i ich podwykonawcy;

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

 1. podmioty takie, jak:
 • doradcy prawni lub
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że nie mają wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Spółki nie są odpowiedzialne za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

 1. wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Spółkom obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółek; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez Spółki przez okres wynoszący do 1 roku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach, przed upływem terminu określonego w treści zgody otrzymają Państwo wiadomość e-mail, umożliwiającą przedłużenie tego terminu.

Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich skorzystać?

8.1. Przysługujące prawa.

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 4. sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;
 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy skorzystać z linku zamieszczonego na stronie internetowej https://rekrutacja.grupaazoty.com/ lub wejść w znajdującą się na tej stronie zakładkę „Aktualizacja danych” i podać swój adres e-mail. Na Państwa skrzynkę mailową zostanie wysłany link, który pozwoli Państwu przejść do swojego formularza aplikacyjnego i wprowadzić w nim zmiany lub usunąć formularz aplikacyjny poprzez skorzystanie z możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podane za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych dane osobowe mogą również zostać usunięte na pisemny wniosek Kandydata, przesłany na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem – „Ochrona danych – portal rekrutacyjny”; w tym trybie nie są jednak dokonywane zmiany w treści formularza aplikacyjnego.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego). Zachęcamy Kandydatów do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

9. Aktualizacje polityki prywaności.

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w Spółkach.

 

Załącznik nr 1

Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem Portalu.

 

Lp.

Nazwa spółki

Adres spółki

Dane kontaktowe spółki

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 1.  

Grupa Azoty S.A.

 ul. E Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

tel.: + 48 14 633 07 81-85
fax: 14 633 07 18

IOD.Tarnow@grupaazoty.com

 1.  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

tel.: +48 81 886 34 31 +48 81 565 30 00

fax: +48 81 565 28 56

iod.pulawy@grupaazoty.com

 1.  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

skr. poczt. 163

tel.: +48 77 481 20 00

fax: +48 77 481 29 99

iod.zak@grupaazoty.com

 1.  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

tel.: +48 91 317 17 17

fax: +48 91 317 36 03

iod.police@grupaazoty.com

 •  
 
 •  
Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w Puławach, przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) prowadzenia rekrutacji do pracy poprzez zbieranie formularzy z danymi kandydatów do pracy;

c) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

NAZWA PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

__utma

Do identyfikacji użytkownika.

__utmz

Przechowuje informację o źródle wizyty.

__utmb

Do określenia długości wizyty.

__utmc

Do określenia długości wizyty.

__LOGINCOOKIE__

Używany podczas logowania do wymuszenia zmiany identyfikatora sesji.

ASP.NET_SessionId

Identyfikator sesji.

ASP.actions_*_ascx

 

Ustawienia tabel

ASP.controls_*_ascx

 

.ASPXAUTH

Używany do przechowywania zaszyfrowanego identyfikatora użytkownika po zalogowaniu.

visibleSections

Rekrutacje - Używany do przechowywania widocznych sekcji w formularzach aplikacyjnych.

* ViewMode

Moduł Multiview – zapamiętywanie wybranych zakładek

*ctrlIbuilderWizard_settingsTable

IbuilderWizard - zapamiętywanie wybranych zakładek

ib2_tbfs

Toolbar - zapamiętuje wybrany rozmiar czcionki

aum_*

*Content

Kontenery - zapamiętuje stan rozwinięcia, zwinięcia

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) . Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z tą polityką i zaakceptowanie jej przed rozpoczęciem korzystania ze strony, jak również o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez stronę plików cookies poprzez zaakceptowanie lub zmianę domyślnych ustawień przeglądarki użytkownika.

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 •